Algemene voorwaarden Kidsplaytables

Onder Kidsplaytables wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de firma Amazing Toys, gevestigd op de Zager 8, 2201 VM te Noordwijk. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28114476 te Leiden., hierna te noemen: gebruiker.
Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden; niet-consument: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep; koper: niet-consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. Offertes van gebruiker zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.
2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is gebruiker niet gebonden aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van gebruikers offerte.
3. In offertes van gebruiker genoemde levertijden en andere voor door gebruiker te verrichten prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
4. Door gebruiker opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.
5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor ons tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.
6. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de potentiële koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. (Zie ook: Artikelgewijze toelichting onder 1)

Artikel 4. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek. Wanneer er als leveringsconditie één van de `Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4. 2e kansjes. Elk bedrijf krijgt artikelen die besteld zijn door klanten retour. Ook krijgen wij wel eens te maken met beschadigingen aan de artikelen, dit komt dikwijls door transportschade die helaas niet altijd te voorkomen is. Vind u het geen probleem om een artikel aan te schaffen met een lakschade en wellicht een putje of kras in de tafel en/of stoeltje ? Dan kunnen deze meubeltjes nog prima een tijd mee en kunt u profiteren van een mooie prijs ! Let wel, 2e kansjes kunnen niet meer retour gestuurd worden !

Artikel 5. Levertijd

1. Door gebruiker opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
2. Bij niet tijdige levering dient de koper gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
3. De door gebruiker opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn.

Artikel 6. Deelleveringen

Het is gebruiker toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7. Transport en vrachtkosten

Tenzij schriftelijk door beide partijen nadrukkelijk anders is overeengekomen, worden op alle leveringen aan één adres in Nederland € 10.00 aan vrachtkosten in rekening gebracht. Uitzondering hierop betreffen de artikelen welke afwijken door hun omvang en gewicht. De juiste prijs voor de vrachtkosten in het bestelproces zijn altijd bindend. Voor afleveringen buiten Nederland gelden speciale afwijkende tarieven die koper en gebruiker vòòr de totstandkoming van de overeenkomst apart daartoe hebben vastgelegd.

Artikel 8. Technische eisen enz.

1. Indien de te leveren zaken buiten de Benelux landen moeten worden gebruikt is gebruiker er niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.
2. Alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 9. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door gebruiker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen gebruiker en een koper kan onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan gebruiker omstandigheden ter kennis komen die gebruiker goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; indien gebruiker de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie. In genoemde gevallen is gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van gebruiker schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan gebruiker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Garantie

1. Gebruiker garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2) De garantie geldt niet voor: (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3) Garantie geldt ook niet voor 2e kansjes (zie artikel 4.4)
2. Indien de zaak een ontwerp, materiaal of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel van de zaak. Gebruiker kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
3. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling dan wel het niet juist opvolgen van instructies.
4. Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4)
5. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor dat product wordt gegeven.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van gebruiker totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.
2. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
3. In geval van doorverkoop is wederverkoper verplicht om vòòr de tot totstandkoming van de koopovereenkomst aan de kopende derde partij duidelijk te maken dat eigendomsvoorbehoud op betreffende goederen rust. Gebruiker kan derhalve met succes dit eigendomsvoorbehoud inroepen tegen deze derde partij in alle gevallen dat wederverkoper niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
4. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
5. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan gebruiker dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
7. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 13. Gebreken; klachttermijnen

1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan gebruiker te melden. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5) Uitzonderingen zijn onze 2e kansjes (zie artikel 4.4)
3. Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan gebruiker. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6) Uitzonderingen zijn onze 2e kansjes (zie artikel 4.4)
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
5. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan gebruiker worden geretourneerd.

Artikel 14. Prijs/Prijsverhoging

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen:
- in EURO (€)
- exclusief BTW
- op basis van door gebruiker gehanteerde minimum hoeveelheden
- exclusief transportkosten
- af fabriek
2. Indien gebruiker met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien gebruiker kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet-voorziene omstandigheden.
3. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10)

Artikel 15. Emballage

1. De koper is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en de kosten van vervanging, herstel of reiniging.
2. Indien de koper leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde termijn retour zendt, is de gebruiker gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan in rekening te brengen, mits de gebruiker deze stappen in zijn aanmaning heeft aangekondigd.

Artikel 16. Betaling

1. Indien gebruiker en koper overeengekomen zijn dat op factuur geleverd wordt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de koper jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
5. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 17. Incassokosten

1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd: over de eerste € 3.000 15% (met een minimum van € 22,50), over het meerdere tot € 6.000 10%, over het meerdere tot € 15.000 8%, over het meerdere tot € 60.000 5%, over het meerdere 3%. 2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10)

Artikel 18. Aansprakelijkheid

Gebruiker is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 11 (Garantie) van deze voorwaarden.
2. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van gebruiker of haar ondergeschikten;
3. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in een onderhavig geval te verstrekken uitkering.
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en gebruiker aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11)

Artikel 19. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van gebruiker daaronder begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12)

Artikel 21. Toepasselijk recht

Indien u bij Kidsplaytables bestelt, gaat u akkoord met de door ons gehanteerde algemene levering- en betalingsvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Kidsplaytables als leverancier van producten optreedt. Voor zover de bepalingen van de voorwaarden van Kidsplaytables hierin niet voorzien, gelden op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen het Nederlandse recht. Mocht het tot een geschil komen dan zal deze worden beslecht bij het Arrondissementsrechtbank te Den Haag in de Nederlandse taal.

Voordat u bestelt gelieve kennis te hebben genomen van Kidsplaytables levering- en betalingsvoorwaarden die hier op onze pagina toegankelijk zijn. Indien er nog vragen zijn, neemt u dan gerust contact met ons op via ons e-mail adres info@kidsplaytables.nl of onze telefoonnummer 071-8874641. Kidsplaytables is gevestigd te Noordwijk .(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2008 - 2021 Kidsplaytables | Kinderspeelhoek en kinderopvang | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel